میدان اسب دوانی گنبد کاووس، همونجا در اون مقاله ذکر کردم که اولین دیدارم ازونجا در ۲۵ سالگی بود و این عکس هم از یادگاران اون دوره هست