یک غروب بهاری و جوانانی که سال هاست با کمبود مکان های تفریحی در این شهر مواجه اند و چند سالیست که دریاچه مصنوعی گنبد ، خاستگاه باب طبع ورزشکاران  و علاقه مندان پیاده روی و همچین جوانانی که به نوای دنبال تخلیه انرزی جوانی هستند، شده است.