عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ تیر ۱۳۹۹

همه‌چیز همه‌جا به یک‌باره

جعل مفید

بوسه اعتراضی

آدم‌های معمولی باید فلسفه بخوانند

قند فارسی یا گند فارسی‎‎

چیزها هستند چون روایت می‌شوند

زندگیِ کات‌خورده

چرا عاشق می‌شوند؟ چون می‌توانند با هم بخندند

فیلم و رویای نوشتن

تومور کوچک شَسْتم

بیشتر