عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ تیر ۱۳۹۹

برای وقتی که همه ی اینها نباشد و ما باشیم

تجربه های فاقد بدن

پچ‌پچه‌ای درباره‌ی خودزنی

سرود فصل مهاجرت

نژادپرستی با این شدت؟ هموطن آریایی؟

ستیز چیست؟‎‎

نیست‌انگاری ایرانی‎‎

اولین ها

مزه مزه کردن یک فیلم خوب در سینمای جدید شهر

دعا و خودشیفتگی

بیشتر