عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ تیر ۱۳۹۹

پورنوگرافیِ مصیبت

نه به زامبی بودن‎‎

سرگیجه بدون هیچکاک

ایستادن در برابر امید‎‎

حاضر غایب

خداوارگی: وقتی جان میدهد و میستاند

متجاوز یک خودِ ورم‌کرده است

گوساله‌ی آزادِ امیدوار

آیینه بزرگ درون

بیا باهم به عدن برگردیم

بیشتر