عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ تیر ۱۳۹۹

نیاز به دوش

مشکل از نور است

منتظرِ تمام شدنِ بازی

این‌ها از غیب به ما رسیده؟

عشقی به نام گوهر‎‎

آقای برگ آمد

مردم دمدمی مزاج

مضحک اما با ارزش

تیرباران کتاب خوان

از بیداری تا بی‌خوابی

بیشتر