عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ تیر ۱۳۹۹

حیوان سیاسی

نیمه‌ی وحشی و تاریک آدمی

شادی برهنه

مثل فصل که عوض می‌شود...

تا اون موقع باهام راه بیا

پرومتئوس‎

«ف» مثل فرامز اصلانی

دنیایی که مال من نیست

من سلیطه ام؟!

امید داشتن، گناهی نابخشودنی

بیشتر