و فکر میکنم گل سر سبد این عکس ها، این مورد هست، یک ثبت مستند و در لحظه از دو بخش عروسی در گنبد، قسمت پایین مربوط به کجاوه یا عروس کشون که عروس را از خانه پدری به خانه پدری داماد میبرند، و قسمت بالا مربوط به شب جشن و پایکوبی بعد از مراسم کجاوه در خانه پدری داماد میباشد با عنوان اوجه