بازارچه نوروزی و درخت آرزوهای یک موسسه خیری مردمی که به همت جوانان ترکمن صحرا دایر و اداره میشد، این خیریه هنوز هم فعال میباشد و در جدیدترین اقدام، در حال تهیه پک های تحصیلی برای دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی میباشد.