عنوان این عکس هست (دار)... عروسک های ترکمنی که اونجور که شنیدم در ایران ساخته نمیشن و از ترکمنستان وارد میشن و پای ثابت هر بازارچه موقتی و مناسبتی هستش، این عکس هم در سفری ک سال قبل به اسکله بندر ترکمن داشتم گرفتم