کوچه شربتی، در خیابان سرابی و روزمرگی و  دلمردگی هایش.