balatarin.com:

ما جمعی از مردم وطن دوست ایران بدین وسیله مخالفت خود را با کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران که در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۷ بدون اطلاع رسانی عمومی امضاء شد ابراز میداریم، چرا که معتقدیم این کنوانسیون حقوق ایران را به سود سایر ذی نفعان زیر پا میگذارد.

برو به آدرس