عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۱ تیر ۱۳۹۳

حروم زاده‌ای به نام مسعود بهنود

یادم بخیر ۳

کیانوش

یادم بخیر ۲

یادم بخیر ۱

مقایسه ایرانی‌ و عرب

«محفلی که تیرباران شد»

واژه هایی که ایرانیان را به گیرپاژ فکری می‌اندازد

یکی‌ میگه بخر یکی‌ میگه نخر

مسخ یونانی

بیشتر