عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

شادباش نوروز سال ۲۵۸۱ - داریوش دهقان

کورش بزرگ، رهبرِ همه ی قرنها - داریوش دهقان

ایران همراه با فرزندان کورش – داریوش دهقان

نقش ایرانیان مهاجر در آزادی و پیشرفت ایران - دانشجو www.youtube.com/watch?v=PMdCtnGrGek

آخوند دشمنِ در خانه - دانشجو

چرا مدهوش و خاموشی - دانشجو

خیزتا ایران بماند جاودان - دانشجو

سروده های نوروزی - دانشجو

بیشتر