عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۱ تیر ۱۳۹۳

همه ملت‌ها سقف آزادی دارند. سقف آزادی رابطه‌ي مستقیم با قامت فکری مردمان دارد، با همت بلند مردمان سقف بلند میشود. در جامعه‌ای که قامت تفکر و همت مردم کوتاه باشد سقف آزادی هم کوتاه میشود. وقتی سقف آزادی کوتاه باشد، آدمهای بزرگ سرشان آنقدر به سقف میخورد که حذف میشوند، آدمهای کوچک اما راحت جولان میدهند، بعضی آدمهای بزرگ هم آنقدر سرشان را خم می کنند که کوچک میشوند. آن وقت سقف‌ها هی پایین تر و مردم تا کمر خم میشوند و دیگر نمیتوانند قد راست کنند. آزادی میشود یواشکی و زندگی میشود جهنم!—داستایوفسکی
این نرمش قهرمانانهٔ خامنه‌ای دومین تصمیم کبری است . مثل تصمیم کبری اولی‌ در زمان خمینی باز یک نقطه کم دارد
سرزمینی که در آن سایهٔ آدمهای کوچک بزرگ شد، آفتاب در حال غروب است—صادق هدایت
در جواب اینکه چرا جمهوری اسلامی بعد از سی‌ و هفت سال هنوز نتوانسته ایران را به جامعه ی ` بی‌ طبقه توحیدی ` تبدیل کند مسئولین نظام گفتند: جامعه ی بی‌ طبقه بسیار پیچیده و دشوار است. در ضمن با استراتژی اقتصادی رهبران رژیم هماهنگ نیست. به همین علت ما تلاش کردیم و جامعه ی " دو طبقه توحیدی " را نو آوری کردیم که هم با کم طبقه بودن به بی‌ طبقه بودن نزدیک است و هم به آرمانهای اصلی‌ امام خمینی و انقلاب بی‌ کلاس وفا دار ماندیم.—shashoo

بیشتر