عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-65698302 : آخوند، دشمن در خانه - دانشجو

www.youtube.com/watch?v=REdoqIdHmWc: آگاهی بستر آزادی – دانشجو

http://www.slideshare.net: بازگشت به فرهنگ پاکِ ایرانی – دانشجو

slideshare.net: راه پرچمداران پیشرفت - اسلاید سروده های دانشجو

slideshare.net: رنگ ِ روشنایی - اسلاید سروده های تازه ی دانشجو

http://iroon.com/irtn/blog/3866/: تولد زرتشت، پیامبر بزرگ ایرانی شاد باد

iroon.com: جشن چهارشنبه سوری و فتوای آخوندان

ُslideshare.net: سروده های نوروزی - دانشجو

http://www.slideshare.net: همبستگی برای ایران / دانشجو

www.slideshare.net/slideshow: دوزخ سازان بهشت فروش / دانشجو

بیشتر