مسئول تمام جنایتهای رژیم از امروز به بعد کسانی هستند که رای دادند.