عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ مرداد ۱۳۹۲

آرزوهای محال

در آرایشگاه پائیز

سقوطها

می‌ترسم از حسرت

مانند پیرزنی تنها

سال شراب

پایان گل سرخ

جهان هر روز می‌سوزد

دو بی‌قرار

التهجیر

بیشتر