عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۷ مرداد ۱۳۹۲

روزی بلی قلب تو هم خوب می شود

تا حلق

دو رباعی خردادی

درمان دلتنگی

ای کاش

جهش معکوس

شکوفه پر

گنجشک و درخت

ای وای رفیق

https://thebombayreview.com/: خبر انتشار: شماره دوم مجله بمبئی ریویو ویژه ایران

بیشتر