عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ آبان ۱۳۹۱

Ashe Jomhori eslami

گذشته چراغ راه آینده است

source:facebook

انتخابات در ایران آیا کار باند احمدی نژاد تمام است؟

Untitiled

Khamenie's Haft Seen Spread

سفر هفت سین خامنه ایی!

 

Source: https://www.facebook.com/pages/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/137469366295861

بیشتر