عمومی

دنبال کن

غربزده


عضو از ۲۳ بهمن ۱۳۹۱

بسیجی خیبر!

پیش از انتخابات – پس از انتخابات

 

 

مبارزه با استعمار در زیر لحاف!

رهبر ملی ایران از زیر پتو تاج و تخت امپراطوری انگلیس را به لرزه در آورد!

از بیانات فرزند برومند آن بزرگوار و استاد ناصر نجمی

ملی و دموکرات!

هفدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ ١٧ اردیبهشت ماه ١٣٣١ خورشیدی مطابق با ٢ شعبان ١٣٧١ افتتاح شد در حالی که از ١٣٦ کرسی نمایندگان فقط ٧٩ کرسی آن دارای نماینده بود. به دنبال درگیری مصدق با مخالفان، مصدق در ١٢ مرداد ١٣٣٢ طی رفراندومی دوره هفدهم مجلس شورای ملی را منحل و شروع انتخابات دوره هیجدهم را موکول به اصلاح قانون انتخابات کرد. شاه از فرصت عدم وجود مجلس استفاده کرده مصدق را عزل و زاهدی را به نخست وزیری گماشت. شاه طی فرمانی در ٢٨ آبان ١٣٣٢ دستور انحلال مجلسین را صادر کرد.

مرجع: دوره هفدهم مجلس شورای ملی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حالا در نبودِ مجلس شورا چه کسی قرار بود قانون انتخابات را اصلاح کند و چگونه و توسط کدام نمایندگانِ ملت قرار بود مورد بحث قرار گرفته و تصویب شود من که سر در نیاوردم. الله اعلم! 

اینکه رفراندم برای انحلال مجلس بر اساس کدام قانون اجرا شد هم که بماند! 

خوش آمدم!

http://news.gooya.com/didaniha/archives/2013/03/156180.php

آدرس جدید دکه عادل و بهروز!

http://news.gooya.com/didaniha/archives/2013/03/156123.php

بوس

http://news.gooya.com/didaniha/archives/2013/02/155243.php

بیشتر