بلاگ

بیشتر

ترفندهای کهن در داستـان هـای عـاشـقـانـه‎‎

هر گونه سبکِ ادبی اسرارِ خودش را داشته ـــ تار و ...

از یک ریال پلوخوری و جغوربغور تا دوره‌گردِ دستفروش‎‎

در تهران رستورانهای متعددی وجود داشته که مخصوص طبقهی...

وحشت و سودازدگی در شمیران‎‎

من از کودکی یک فردِ عادی مثلِ بقیهی هم سن و سالانم ...

فرادا

راهی بس دشوار را طی کرده‌ایم و زمانی است که این مکان ...

تاکسی

فلکه مجسمه ایستاده بودم زیر برق آفتاب با جعبه شیرینی ...

وقتی‌ همنشینِ محمدرضا بیگ سفیرِ صفوی در پاریس شدم‎‎

در ابتدای سالِ ۱۹۸۸ میلادی؛ به مدتِ چند ماه در منزلی ...

یـادداشتهای یـک فردِ مـتوهم‎‎

«داستانی‌ از شمیران زاده» اجازه دهید تا شما را در ...

دیداری ترسناک

دیداری ترسناکاز لاله نو شکفته‌ای پرسیدمدانی که چرا ...

دیداری ترسناک

دیداری ترسناک از لاله نو شکفتهای پرسیدم دانی که ...

واگنـــر در شـمـیـران‎‎

آشنائی من با ویلهلم ریشارد واگنر؛ آهنگساز رهبر ...

بـہ یـادِ مـادر بـزرگــم

به یادِ مادربزرگم؛ گلدانهایم را نوازش میکنم به گلها ...

بهار ۱۴۰۲

بهار  ۱۴۰۲ آمد چو شکوفه و بزد بانگِ بهارگفتم چه خبر ...

فراگیر

نامم نویسا است. دانه‌ی بذری در بدره‌ی فکر پرورانده‌...

تو را من چشم در راهم

حکومت های تزاری و شوروی در روسیه علاوه بر خسارات مادی...

مــَـعشوقـــه‌ی فـرویـد‎‎

به تازگی کتابی خواندم به نامِ معشوقهی فروید ـــ که با...

یــَتیمِ دالــسْلانــد‎‎

سالِ ۹۵ میلادی برای من پُر از پروژههای خوب بود ـــ تا ...

صد سال به «اون» سالها

 وقتی مادر اتو ذغالی را روی لباسهایی که با چرخ ...

بهار یا زمستان؟

بهار یا زمستان؟ آخرین روزهای اسفند است از سر شاخ ...

چگونه زنان به ما یاد دادند که برای لذت بخوانیم‎‎

جریاناتی وجود دارند که آنقدر طبیعی ـــ در دلِ ...

نوروز روز نو سال. یا روز کهنه ی قرن ها ؟

حال و هوای خاصّی برای ایرانیان در هر کجای عالم که ...

بیشتر