عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۵ فروردین ۱۳۹۲

محمد قائد: کف جامعه و حماسه و باقی قضایا

 سیاست‌مدار موفق در جمهوری اسلامی کسی است که در دوران انقلاب انقلابی بوده باشد، وقتی فکر انقلاب و...

محمد قائد : پس از شانزده سال

بانک آباد اسلامی

نتیجهٔ مغزفرسای ِ ماجرا این بود که مصدق در شرایطی می‌توانست زمامدار ِ مقتدر بماند و نفت ْ ملی کند...

بی بی سی : شش دهه پس از شالاپّ بزرگ

انقدر خودمان را به آن راه زدیم که دست آخر مسیرمان به کلی عو ض شد .

برادر جدید !

به قول نصر حامد ابوزید همان‌طور که کشورهای نفت‌خیز فکر می‌کردند برای به دست آوردن ثروت هیچ کاری ...

در غیاب نهادهای ِ مدنی و سیاسی ِ دموکراتیک و قوه‌ء قضائیه‌ء مسئول و مستقل، کلمه‌ء مردم در گفتار ِ...

بیشتر