پدر پدران
        بیست‌و‌یک شعر برای پدرم

چهارده.

فانوس خیال

مجید نفیسی

 

        این چرخ فلك كه ما در او حیرانیم
        فانوس خیال از او مثالی دانیم
        خورشید چراغ دان و عالم فانوس
        ما چون صُوَریم كاندرو گردانیم
                        عمر خیام

 

خیال من همه از چراغی بود
آویزان بر فراز پیشخوان دكان
كه سایه‌ی بقال و مادر را
بر دیواری آن سوی خیابان می انداخت
در جمعه‌شبهای كودكی من.

ما در غار تاریك ماشین
منتظر مادر می‌نشستیم
كه پدر به اشاره می‌گفت: "نگاه كن!
بقال پنیر را در ترازو می‌گذارد
اینک آن را توی كاغذ می‌پیچد
اینک پول را از مادرت می‌گیرد."

من با شگفتی تماشا می‌كردم
و در دل می‌گفتم كاش مادر زود برنگردد
و پدر ماشین را روشن نكند
تا من بتوانم دمی بیشتر
به سایه‌بازی روی دیوار چشم بدوزم.

اكنون پدرم در سایه‌سار خوابیده
و مادرم كه تنها زندگی می‌كند
هر جمعه‌عصر به دیدار او می‌رود
و من چونان افلاتون از خود می‌پرسم
آیا این همه حقیقت بود یا خیال؟

        هژده ژوئن دوهزار‌و‌ده    

اشعار

۱- شمشیر در حوضخانه، ۲- در تمسکال چال، ۳- گوش‌بند‌های سرخ، ۴- سه هدیه، ۵- فراموشی، ۶- آن سبیلِ هیتلری، ۷- باده‌ی باغبادران، ۸- شب، ۹- دیدار ماه، ۱۰- راز، ۱۱- گلسرخی برای پدرم،  ۱۲- مرغ جان پدر، ۱۳- به نام پدر، ۱۴- فانوس خیال، ۱۵- قرآن خانوادگی، ۱۶- دیدار خمینی، ۱۷- مرگ در دريا، ۱۸- زخم معده، ۱۹- کلاه در باد، ۲۰- زبانهای پدرم، ۲۱- سرو ابرکوه

 

 

The Father of Fathers
        Twenty-One Poems for My Father


Fourteen.

Magic Lantern 

By Majid Naficy

 

        This turning wheel in which we are perplexed
        I compare to a magic lantern:
        The sun: a lamp, the world: a lantern
        And we ourselves as rotating forms.
                Omar Khayyam

My phantom came from a lamp
Hanging over a shop counter.
It projected shadows of a grocer and my mother
On a wall across the street
In the Friday nights of my childhood.

In the dark cave of our car
We sat waiting for Mother.
Father would point and say: “Look!
The grocer is putting cheese on the scale
Now he is wrapping it in paper
Now he is taking money from your mother.”

I watched in amazement
Wishing Mother would not return soon
And Father would not start the car
So that I could gaze longer
At the shadow play on the wall.

Now my father sleeps in shadows
And my mother who lives alone
Goes to visit him every Friday evening
And I ask myself, like Plato:
Was this all real or a phantom?

        July 18, 2010

Poems

1: Sword at the Ablution Pool, 2:  In Temescal Canyon, 3: Red earmuffs, 4: Three Gifts, 5:  Forgetfulness, 6: That Hitler Moustache, 7: Baghbaderan Wine, 8: The Night, 9: Visiting the Moon, 10: Secret, 11:  A Red Rose for My Father, 12: The Soul Bird of Father, 13: In the Name of Father, 14: Magic Lantern, 15: The Family Koran, 16: Khomeini's Visit, 17: Death in the Sea, 18: Stomach Ulcer, 19: Hat in the Wind, 20: Languages of My Father, 21: The Cypress of Abarkuh