مصطفی شعاعیان از فعالان چپگرای مستقل ایرانی در سالهای دهه ۱۳۵۰ خورشیدی است. آقای شعاعیان با کپسول سیانور در سال ۱۳۵۴ خودکشی کرد. 

شعاعیان آدم جالبی بود. چپ مستقل بود به این معنا که از معدود چپی های منتقد لنین  بود.

این جمله از مرحوم شعاعیان است: "حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن هم بلد نیستی؟"

 

برای این که از شعاعیان بیشتر بدانید اینجا را بخوانید