عمومی

دنبال کن

Dr. Azadeh Azad


جنسیت: زن |

متولد شهر: Tehran | متولد کشور: Iran |

ساکن شهر: Montreal | ساکن استان: Quebec | ساکن کشور: کانادا

عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

آزار جنسی من در کودکی، یک شرح حال کوتاه

مفهوم سازی واژه گونه( ۹)

مقاومت بیهوده است! به خودتان آموزش دهید و به قرن بیست و یکم بپیوندید!

مردانگی های ایرانی: یک مقدمه

دولتهای مردانه و سیاستهای گونه ای

مردانگی سلطه گر / هنجاری / سنتی

زنانگی ها

مردانگی ها

واژه های نابخردانه ای که ایرانیان بکار میبرند

زنانگی ها و مردانگی ها

بیشتر