عمومی

دنبال کن

Dr. Azadeh Azad


جنسیت: زن |

متولد شهر: Tehran | متولد کشور: Iran |

ساکن شهر: Montreal | ساکن استان: Quebec | ساکن کشور: کانادا

عضو از ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

نوروز در تهران

تهران، اول فروردین ماه  ١٣٩٢( آژانس  خبرگزاری بی مهر)  -   به دنبال  تحریم های  اقتصادی غرب علیه  ایران، خانواده های گرسنه جنوب تهران به خانه های مردم ثروتمند شمال شهر که برای تعطیلات  عید به لب دریا رفته اند  حمله ور شده و مواد سفره  هفت سین شان را بیرحمانه می بلعند !!!

بیشتر