عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ مهر ۱۳۹۱

به مدت یک هفته نامرئی شدید. کار مهمی می توانید انجام دهید؟


جواب

هرکی بهت سنگ پرتاب کرد، تو براش گل پرتاب کن


جواب

آگهی استخدام: نیازمند به یک پادشاه در جهنم و یک مستخدم در بهشت هستیم. کدام شغل را انتخاب می کنید؟


جواب

چپ دست، یا راست دست؟


جواب

اگر شب قبل از شب بعد از شب قبل از امشب داغ تر از شب بعد از شب قبل از امشب بود، شب قبل از امشب داغ تر از امشب بود؟


جواب

اسبابي که بوسيله آن نيروي موتور اتومبيل بچرخهامنتقل ميشود!


جواب

زلزله ۶ به بالا شخصاً تجربه کرده اید؟


جواب

بیشتر به چه دلیل دروغ گفته اید؟


جواب

پشت رل اتوموبیل بیشتر نام کدام حیوان را به عنوان دشنام بکار می برید؟


جواب

به خواب دیده اید که پرواز می کنید (منظور هواپیما نیست) ؟


جواب

بیشتر