عمومی

دنبال کن

Dr. Azadeh Azad


جنسیت: زن |

متولد شهر: Tehran | متولد کشور: Iran |

ساکن شهر: Montreal | ساکن استان: Quebec | ساکن کشور: کانادا

عضو از ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

آزار جنسی من در کودکی، یک شرح حال کوتاه

مقاومت بیهوده است! به خودتان آموزش دهید و به قرن بیست و یکم بپیوندید!

مردانگی های ایرانی: یک مقدمه

دولتهای مردانه و سیاستهای گونه ای

مردانگی سلطه گر / هنجاری / سنتی

زنانگی ها

مردانگی ها

واژه های نابخردانه ای که ایرانیان بکار میبرند

khabaronline.ir: هر ماه بیش از 130مرد و یک زن براثر حوادث کار در کشور می میرند

news.gooya: زنان ايران چگونه شهروند درجه دو شدند؟ شيرين عبادی

بیشتر