سرلشکر حسن پاکروان متولد سال ۱۲۹۰ در تهران رئیس رکن دو ارتش، معاون کل و دومین رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) بین سالهای ۱۳۴۰ و ۱۳۴۴، وزیر اطلاعات امیر عباس هویدا و سفیر دولت شاهنشاهی ایران در پاکستان و فرانسه بود. پاکروان روز ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ در زندان قصر تهران به اتهام "خیانت و مفسد فی الارض بودن" به دستور صادق خلخالی تیرباران شد.