عمومی

دنبال کن


عضو از ۹ خرداد ۱۳۹۲

با توجه به افشای ارتباط مشاور ارشد امنیت ملی آمریکا مایکل فلین با روسیه، به نظر شما این رسوایی


جواب

نامه نگاری گروهی از ایرانیان به ترامپ برای مقابله با جمهوری اسلامی


جواب

به نظر شما روی کار آمدن جمهوری اسلامی نتیجه


جواب

آیا آثار باستانی ایران در موزه های خارج از ایران امن تر هستند یا در موزه های داخل ایران؟


جواب

به نظر شما آیا ایران و 1+5 در مهلتِ مقررِ 3 آذر (24 نوامبر) به توافق هسته ای دست خواهند یافت؟


جواب

آیا به نظر شما موافقت علی خامنه ای با "نرمش قهرمانانه" در مذاکرات مترادف با نوشیدن جام زهر است؟


جواب

بیشتر