عمومی

دنبال کن


عضو از ۹ خرداد ۱۳۹۲

فرآواز: نقاشی

غزل شاکری: چون موی تو

دارکوب: دست برآریم

خانم مهری نوروزی: الهه ناز

مانلی جمال: سیزده

همایون شجریان: من از كجا عشق از كجا

کامبیز حسینی: پادکست هفتگی «در ساعت پنج عصر»

بیشتر