فَرخ‌رو پارسای متولد اسفند ۱۳۰۱، نخستین زن ایرانی بود که در دوران حکومت پهلوی به مقام وزارت رسید و نیز نخستین نماینده زن مجلس شورای ملی بود. وی در کابینه دوم و سوم امیرعباس هویدا وزیر آموزش و پرورش بود. وی به اتهام "حیف و میل بیت‌المال و ایجاد فساد در آموزش و پرورش‌، همکاری موثر با ساواک و اخراج فرهنگیان انقلابی" توسط صادق خلخالی محاکمه و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۵۹ اعدام شد.