غلامرضا کیانپور، وزیر اطلاعات و جهانگردی و دادگستری در کابینه هویدا و جمشید آموزگار در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی بود. وی در ۱۸ شهریور ۱۳۵۸ در زندان قصر با حکم صادق خلخالی اعدام شد.