حق انتخاب پوشش یکی از حقوقی بود که رضا شاه در ۱۷ دی ۱۳۱۴ طی حکمی که در آن پوشش چادر، روبنده و روسری ممنوع بود آن را از زنان گرفته بود؛ ولی پسرش با لغو این قانون، آزادی پوشش را به زنان بازگرداند.