۲۱ شهریور ۱۳۴۲ زنان برای اولین بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده شرکت کرده و ۶ زن به مجلس راه یافتند. اما در مجلس سنا که نیمی از نمایندگان آن انتخابی بودند هیچ زنی به مجلس راه نیافت. محمدرضا شاه دو زن را به عنوان نمایندگان انتصابی سنا معرفی کرد. مهرانگیز منوچهریان یکی از این دو زن بود