در سال ۱۳۵۵ مهناز افخمی به سمت وزیر مشاور در امور زنان برگزیده شد و تا وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ در این سمت باقی ماند