شیرین عبادی در ماه مارس سال ۱۳۴۹ به عنوان اولین زن ایرانی بر مسند قضاوت نشست. وی در سال ۱۳۵۴ به ریاست یکی از شعبات دادگاهی در شهرستان نائل شد. خانم عبادی در سال ۱۳۸۲ جایزه نوبل صلح را دریافت کرد. وی اولین و تا کنون تنها زن ایرانی است که موفق به دریافت جایزه نوبل شده است.