فائزه هاشمی در کارنامه خود انتشار روزنامه زن اولین روزنامه مختص مسائل زنان در ایران پس از انقلاب را دارد. انتشار این روزنامه در سال ۱۳۷۷ یکی دیگر از جلوه‌های فعالیت‌های رسانه‌ای زنان بود. هرچند این روزنامه تنها هشت ماه منتشر و سپس توقیف شد.