در چهارم آبان ۱۳۴۶ محمدرضا شاه با تغییر قانون اساسی، فرح پهلوی همسر خود را به عنوان نایب‌السلطنه برگزید. این بدان معنا بود که در صورت مرگ شاه، تا رسیدن ولیعهد به سن ۲۰ سالگی، فرح اداره امور مملکت را در دست خواهد گرفت. این برای اولین بار بود که در تاریخ چند سده اخیر ایران زنی به چنین مقامی دست پیدا می‌کرد.