با پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و نیز مرگ خمینی یک سال بعد از پایان جنگ، فضا به تدریج بازتر شد. شهلا شرکت با استفاده از این فضای به نسبت بازشده، ماهنامه زنان را در دی ماه ۱۳۷۰ منتشر کرد و این شروعی بود برای طرح مسائل زنان در فضای رسانه‌ای که ۱۶ سال دوام داشت.