بعد از خاتمی، محمود احمدی نژاد برای اولین بار در جمهوری اسلامی یک زن را برای پست وزارت بهداشت معرفی کرد. مرضیه وحید دستجردی البته چندی پیش پس از سه سال وزارت از کار برکنار شد.