یکشنبه ۹ دسامبر ۲۰۱۲ در نزدیکی واشنگتن با نیک آهنگ کوثر مصاحبه ای داشتم در مورد پیامدهای انتشار گقتگوی تلفنی اش با مهدی هاشمی.