‏تنها کسی که افکار سوسیالیستی را تا حدودی با بیمه و آموزش رایگان و تقسیم اراضی عملا پیاده کرد شاه بود که چپها برایش اسلحه کشیدند.