عمومی

دنبال کن


عضو از ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

مسموم پهنود

طرح "نیک آهنگ کوثر" از  "مسعود بهنود" و بی بی سی

 

 
 

 

دیکتاتور کوبا

چپ روح پر فتوح رفیق فیدل در سن 90 سالگی به روح کمراد دو عالم لنین (ع) و رفیق مطرود از کوبا فرمانده چگورا و چپ قائد اعظم رفیق مارکس پیوست...

 

 

بیشتر