آکروباسی شاهزاده رضا پهلوی با موتور سیکلت در سالِ  ۱۳۵۶ خورشیدی