عکس

بیشتر

قلم در چنگال ارتجاع

آخرین شماره مجله تهران مصور روز 26 مرداد سال 58 منتشر شد. دوره...

بهار آزادی

مجله فردوسی شماره روز دوشنبه 23 بهمن 1357 یعنی یک روز بعد از ...

گریه و خنده

این نوشته و نقاشی دیواری احتمالا یک نوجوانه. محل دقیق سه ...

قاتل برود

باکم از کشته شدن نیست از آن میترسم که هنوزم رمقی باشد و ...

کودکان زندانی

اتفاقم به سر کوی کسی افتادست که در این کوی چو من کشته بسی ...

خیابان ایران ؛ بن بست کامرانی

بن بست سیاسی

بن بست رهبری

من به خاک افتادم

من به خاک افتادم ؛ تو بگذر بهر ایجاد دنیای بهتر دست ...

بن بست نظام

بیشتر