عکس

بیشتر

ودکا و اشنو عواملِ مرگ جلال آل احمد بودند

لباس و وسایل آل احمد در موزهی کتاب و میراث مستند ...

بن بست توحید

بدون شرح

تابستان 58 : شکسته استخوان

این هم یک صفحه از آگهی هائی که در تابستان 58 چند ماه بعد از ...

جالیز موزه هنرهای معاصر

در باغچههای محوطه داخلی موزه هنرهای معاصر؛ گوجه کدو پیاز و...

دختر ناصرالدین شاه

این تابلو را قاسم حاجی زاده در سال 1368 کشیده. دختر ...

باید گفت

تابستان سال 58 همه امیدها و آرزوهای وتبسته به تحقق انقلاب ...

تهران دوست داشتنی

اینجا اول خیابان قوام السلطنه است. البته بعد از انقلاب شد 30...

در عزای گلبرگ ها

علف گور را محو میکند زمان درد را باد رَد پای رفتگان را چرا...

کشتی شکستگان

کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز باشد که بازبینیم دیدار ...

جریانِ نام باستانی امرداد‎‎

در سالِ ۱۳۵۶ خورشیدی دستور داده شد که به جای استفاده از نام...

بیشتر