خدا نه مرکب است نه جسم است نه مرئی است نه حال است، نه محل است ، نه شریک دارد نه معانی وصفات زائد بر ذات دارد ونه به هیچ چیز و هیچکس نیاز دارد وخلاصه مقامش عالی تر از این است که اصلا وجود داشته باشد .