دیروز سالگرد تیرباران شدن ژنرال چشم آبی ایران سپهبد نادر جهانبانی بود 
شاگردان وی بر سر مزار ایشان گرد هم آمدند و با احترام نظامی یاد ایشان را زنده نگه داشتند..

یاد سپهبد نادر جهانبانی گرامی باد
رودست