عمومی

دنبال کن


عضو از ۷ فروردین ۱۳۹۲

میلنیسم : آیا تجدد پیشرفت هست ؟


جواب

جنگه سرد: اگر شاه جمهوریه پیشه‌وری را تحمل کرده بود، آذربایجان یک


جواب

بیشتر