شعر و ترانه: ژاک پره ور

ترجمه: مریم رییس دانا

خواننده: ونده اسنایجر