عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ آذر ۱۳۹۱

ایران، نمی ایستد این حزن زیر پوست

داستان منتظر

متلک پتلک

یک نویسنده مهاجر

Le Temps Perdu زمان گمشده

لولیتا به فارسی

هزار و یک شب قسمت چهارم

هزار و یک شب قسمت سوم

you will not have my hatred (in Farsi)

چرا طنز؟

بیشتر