عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ آذر ۱۳۹۱

radio Farhang: Hich

Shahgon: قفلی بر دهان

facebook: شعر دم سعادت از کتاب سایه آسوریک

youtube: منتظر

Youtube: شهری که آمد و رفت

Youtube: اتاق جهان

Shahrgon شهرگان: سر به دار شدن عشق، ترانه ای برای خانه ام

youtube: cet amour این عشق

Youtube: گفت و گوی پرشن رادیو با مریم رییس دانا

radiofarhang.nu: گفت و گوی رادیو فرهنگ با مریم رییس دانا

بیشتر