عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۶ آذر ۱۳۹۱

radio Farhang: Hich

Shahgon: قفلی بر دهان

این عشق

facebook: شعر دم سعادت از کتاب سایه آسوریک

سایه آسوریک

ایران، نمی ایستد این حزن زیر پوست

داستان منتظر

youtube: منتظر

Youtube: شهری که آمد و رفت

Youtube: اتاق جهان

بیشتر